Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeňka Mašková, papír-obaly VARIANT-RAK.CZ

se sídlem: Rakovník, Wintrova 536, PSČ 269 01, IČ: 43772927, DIČ : CZ5458031227, provozovna: Rakovník, Vojanova 647, PSČ 269 01.

 

     I. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Zdeňka Mašková (dále také jako „prodávající“) a zákazníka (dále také jako „kupující“) při dodávkách zboží ze sortimentu internetového obchodu provozovaného společností Zdeňka Mašková na adrese http://eshop.variant-rak.cz (dále jen „Internetový obchod“) zákazníkovi na základě jeho objednávky.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky Internetového obchodu, tj. pro fyzické a právnické osoby, které společnosti Zdeňka Mašková zašlou prostřednictvím Internetového obchodu svou objednávku.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti Zdeňka Mašková na adrese  http://eshop.variant-rak.cz. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez souhlasu zákazníka pouze v přiměřeném rozsahu. Prodávající je v takovém případě povinen poskytnout zákazníkovi nové znění obchodních podmínek v textové podobě s viditelně vyznačenými navrhovanými změnami a určit přiměřenou lhůtu k vyjádření, zdali je zákazník akceptuje. V případě, že se zákazník v určené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s navrhovanými změnami souhlasí. V případě, že zákazník s navrhovanými změnami nesouhlasí, je každá strana oprávněna všeobecné obchodní podmínky vypovědět. V takovém případě činí výpovědní lhůta 15 dnů. Na podmínky doručení navrhovaných změn obchodních podmínek zákazníkovi se vztahuje čl. IX. těchto podmínek.
 4. Veškeré vztahy mezi společností Zdeňka Mašková a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Spotřebitelem dle těchto všeobecných obchodních podmínek je podle § 419 občanského zákoníku každá fyzická osoba, která nakupuje zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti.
   

     II. Objednávání zboží

 1. Objednávka může být společnosti Zdeňka Mašková doručena pouze prostřednictvím Internetového obchodu, tedy prostřednictvím internetové aplikace umístěné na internetových stránkách společnosti Zdeňka Mašková na adrese  http://eshop.variant-rak.cz.
 2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:a) Svojí identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČ, DIČ, kontakt (telefon, fax nebo e-mailovou adresu), b) Kód objednávaného zboží podle katalogu a popřípadě také jeho popis, c) Množství objednávaného zboží, d) Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště kupujícího).
 3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost Zdeňka Mašková se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku společnosti Zdeňka Mašková se objednávka považuje za úplnou.
 4. Společnost Zdeňka Mašková potvrdí zákazníkovi přijetí objednávky, a to v elektronické formě na jím uvedenou emailovou adresu.
 5. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je společnost Zdeňka Mašková povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje společnost Zdeňka Mašková zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost Zdeňka Mašková zákazníka na tuto skutečnost upozorní.
 6. Společnost Zdeňka Mašková sdělí před uzavřením kupní smlouvy zákazníkovi, který je spotřebitelem ve smyslu §419 občanského zákoníku, tedy fyzickou osobou, která nejedná při své podnikatelské činnosti, následující informace:(1) svou identifikaci a kontaktní údaje, (2) přesné označení a popis kupovaného zboží, (3) jeho celkovou kupní cenu včetně všech případných souvisejících poplatků, (4) způsob platby a dodání zboží, (5) informaci o možnosti odstoupení od smlouvy a jeho případné reklamace a (6) v případě zboží s digitálním obsahem rovněž údaje týkající se funkčnosti digitálního obsahu a údaj o jeho součinnosti s hardwarem a softwarem.
 7. V případě, že je kupní smlouva se spotřebitelem uzavírána některým z prostředků komunikace na dálku, sdělí společnost Zdeňka Mašková tomuto zákazníkovi v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy rovněž tyto informace:
  (1) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,
  (2) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,
  (3) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,
  (4) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,
  (5) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle bodu (2),
  (6) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,
  (7) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
  (8) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,
  (9) jde-li o smlouvu podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku, údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, a
  (10) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 8. Zákazník bere na vědomí, že společnost Zdeňka Mašková není povinna s ním uzavřít kupní smlouvu, pokud dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu nebo všeobecné obchodní podmínky.
 9. Telefonické hovory se společností Zdeňka Mašková mohou být monitorovány.

     III. Uzavření kupní smlouvy

 1. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem potvrzení objednávky odeslané zákazníkem prostřednictvím Internetového obchodu společností Zdeňka Mašková
 2. Odeslání objednávky, která by neobsahovala veškeré požadované údaje nebo kterou by společnost Zdeňka Mašková nebyla schopna uspokojit (např. pro nedostatek příslušného zboží), nebude prostřednictvím Internetového obchodu umožněno.

     IV. Kupní cena zboží a platební podmínky

 1. Prodávající si vyhrazuje právo stanovit výši kupních cen dle svého uvážení. Prodávající si dále vyhrazuje právo pozdější změny takto stanovených kupních cen.
 2. Ceny uvedené u detailu zboží jsou včetně DPH v sazbě vyplývající z platných právních předpisů.
 3. V kupní ceně jsou započítány náklady na obalový materiál a balné.
 4. Kupní cena zboží bude určena dle aktuálních cen uvedených na stránkách Internetového obchodu. V případě, že došlo ke změněně kupní ceny podle odst. 1 a tato změna ještě není zobrazena na stránkách Internetového obchodu, je společnost Zdeňka Mašková povinna zákazníka, který objedná zboží za neaktuální cenu z Internetového obchodu, informovat o aktuální výši nové kupní ceny neprodleně po obdržení objednávky zákazníka. Zákazník je v takovém případě oprávněn novou výši kupní ceny odmítnout a objednávku stornovat. Je-li konečná kupní cena totožná nebo nižší, než cena uvedená na internetových stránkách Internetového obchodu, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky
 5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit (zcela nebo z části) od uzavřené kupní smlouvy po projednání s kupujícím, a to v těchto výjimečných případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.
 6. Ve vztahu ke zboží, které je kupujícímu poskytováno zcela zdarma, nemůže kupující uplatňovat jakákoliv práva z titulu vad či nedostatečné kvality zboží. Převod vlastnického práva k takovému zboží bude posuzováno jako darování dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku.
 7. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny prodávajícímu takto:
  (1) hotově - dobírkou - při přebírání zboží od doručovatele; zboží kupující hradí v hotovosti řidiči dopravní společnosti PPL nebo DPD, řidiči prodávajícího nebo při osobním odběru na výdejním místě.
  (2) hotově nebo platební kartou - při přebírání zboží v kamenné prodejně dodavatele na adrese Vojanova 647, 269 01 Rakovník
  (3) bankovním převodem – na bankovní účet společnosti Zdeňka Mašková
 8. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za každou samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
 9. Vypočítaná celková kupní cena bude v případě platby dobírkou zaokrouhlena na celé Kč směrem nahoru (tvz. haléřové vyrovnání). Haléřové vyrovnání bude vyčísleno na faktuře.
 10. Platbu převodem prodávají umožní kupujícímu, který v kalendářním roce uskutečnil celkový obrat v minimální výši 15.000,- Kč bez DPH a zároveň byla mezi prodávajícím a kupujícím sepsána a řádně podepsána rámcová smlouva o obchodní spolupráci. Platba převodem je umožněna státním organizacím, školám a školkám, obecním a městským úřadům bez sepsání rámcové smlouvy a bez sledování minimálního obratu.

     V. Podmínky dodání zboží

 1. Objednávky přijaté v průběhu pracovního dne do 10 hodin budou expedovány ještě týž den přepravci (pokud je všechno zboží skladem). Jestliže zboží skladem není, prodávající o tom bude ihned kupujícího informovat.
 2. Objednávky přijaté v průběhu pracovního dne po 10. hodině a dále objednávky přijaté mimo pracovní dny budou expedovány přepravci následující pracovní den (pokud je všechno zboží skladem). Jestliže zboží skladem není, prodávající o tom bude kupujícího informovat nejpozději následující pracovní den.
 3. Dodávka se provádí v rámci České republiky. Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení:

  A) Služba PPL
  Společnost PPL (dále také jako „zásilková služba“) doručí zásilky do druhého pracovního dne od převzetí zboží od prodávajícího, maximálně pak do dvou dnů od převzetí zboží od prodávajícího. Zásilková služba kontaktuje kupujícího v den dodání SMS zprávou a domluví hodinu dodání. Zásilková služba může učinit až tři pokusy o doručení zboží, není li adresát zastižen. Poté bude objednávka zrušena.

  B) Služba DPD
  Společnost DPD (dále také jako „zásilková služba“) doručí zásilky do druhého pracovního dne od převzetí zboží od prodávajícího, maximálně pak do dvou dnů od převzetí zboží od prodávajícího. Zásilková služba kontaktuje kupujícího v den dodání SMS zprávou a domluví hodinu dodání. Zásilková služba může učinit až tři pokusy o doručení zboží, není li adresát zastižen. Poté bude objednávka zrušena.

  B) Osobní vyzvednutí
  Osobní  vyzvednutí na adrese Vojanova 647, 269 01 Rakovník, v pracovní den Po-Pá 7:45- 16:30 hod. Jakmile je zboží připraveno, kupující dostane od prodávajícího e-mail s potvrzením, že si může zboží vyzvednout. Na vyzvednutí má kupující 5 (pět) pracovních dní, počínaje následujícím pracovním dnem od obdržení potvrzení. Poté bude objednávka zrušena.

  C) Zásilkovna
  Zásilka bude odeslána na Vámi zvolené výdejní místo v síti Zásilkovna. Jakmile bude balíček připraven k vyzvednutí, budete informováni SMS zprávou a e-mailem. Zásilkovna Vám pošle heslo, kterým je třeba se na místě prokázat, aby obsluha zásilku předala - není třeba se prokazovat občanským průkazem a proto Vám může zásilku převzít kdokoliv bude mít Vaší důvěru a komu poskytnete heslo. E-mailem obdržíte i trasovací kód zásilky, díky kterému budete moci on-line sledovat průběh doručování balíku na výdejní místo, vše tak máte pod kontrolou. V informačním e-mailu od Zásilkovny dále najdete adresu zvolené pobočky (vyznačenou i na mapě), její otevírací dobu, telefonní kontakt, informaci o případné výši dobírky a udané datum, do kdy je třeba zásilku vyzvednout.
   
 4. Společnost Zdeňka Mašková dodá zákazníkovi zboží ve lhůtě stanovené přepravcem uvedené v potvrzení objednávky. Zákazník bere na vědomí, že lhůta pro dodání zboží může být přepravcem ve výjimečných případech odlišná od termínu uvedeného v potvrzení objednávky.
 5. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.
 6. Společnost Zdeňka Mašková vystaví zákazníkovi řádný daňový doklad, který bude obsahovat veškeré zákonem požadované náležitosti
   

     VI. Reklamace, odstoupení od smlouvy a záruční doba

 1. Práva a povinnosti společnosti Zdeňka Mašková a zákazníka ve věci odpovědnosti společnosti Zdeňka Mašková za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku. V případě, že je zákazník spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, řídí se práva a povinnosti ve věci odpovědnosti společnosti Zdeňka Mašková za vady zboží zejména ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku.
 2. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, v případě zasílání zboží prostřednictvím přepravce (DPD  nebo jiný přepravce) pak nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží. Reklamaci je kupující povinen učinit písemně a je povinen v ní vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby byla tato vada bezplatně opravena, a to buď opravou věci či výměnou vadné části věci. Není-li taková oprava či výměna možná, má kupující nárok na dodání nové věci bez vady. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 4. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 419 občanského zákoníku, tedy jedná-li se o fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a je-li smlouva sjednána pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefonicky, faxem, e-shopem, atd.), má zákazník právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží. V této lhůtě musí být zboží předáno k doručení společnosti Zdeňka Mašková. Odstoupení od smlouvy musí zákazník adresovat na adresu provozovny společnosti Zdeňka Mašková na adresu Vojanova 647, 269 01 Rakovník či na adresu elektronické pošty společnosti Zdeňka Mašková - info@variant-rak.cz. Zboží musí být společnosti Zdeňka Mašková vráceno do 14 dnů ode dne odeslání odstoupení od smlouvy společnosti Zdeňka Mašková.
 5. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
  a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnost Zdeňka Mašková před uzavřením smlouvy sdělila zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti Zdeňka Mašková a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli společnosti Zdeňka Mašková,
  d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu,
  e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném zákazníkem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud společnost Zdeňka Mašková tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnosti Zdeňka Mašková před uzavřením smlouvy sdělila zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 6. Společnost Zdeňka Mašková je oprávněna do 4 dnů ode dne obdržení vráceného zboží zákazníkem, dle předchozího odstavce, přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Do 10 dnů ode dne skončení lhůty na přezkoumání stavu zboží, je společnost Zdeňka Mašková, v případě, že je vrácené zboží v pořádku, povinna vrátit kupní cenu zákazníkovi spolu s náklady na jeho dodání. Společnost Zdeňka Mašková není povinna k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět.
 7. Právo odstoupit od smlouvy se vztahuje výhradně na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu http://eshop.variant-rak.cz.
 8. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba 24 měsíců, ledaže je právními předpisy nebo přímo výrobcem stanovena záruční doba odlišná. Pro občerstvení, kancelářskou techniku a spotřební materiál k výpočetní technice však platí vždy záruční doba udaná výrobcem, uvedená na obalu tohoto zboží.
 9. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 419 občanského zákoníku, činí záruční doba 24 měsíců, resp. 8 dní, jde-li o prodej potravinářského zboží. Je-li na obalu dodávaného zboží nebo v návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
 10. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží zákazníkovi, resp. potvrzením dodacího listu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže užívat zboží (doba reklamačního řízení, opravy apod.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 11. Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti Zdeňka Mašková, např. předložit prodejní doklad (fakturu), potvrzený záruční list atd. V případě předkládání záručního listu potvrdí Zdeňka Mašková záruční list i dodatečně.
 12. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky.
 13. Prodávající si vyhrazuje právo na odlišnosti v barevných odstínech prezentovaných elektronickou cestou a skutečné reálné barvy.
   

     VII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1.  Ochrana osobních údajů zákazníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které pro účely uzavření kupní smlouvy prodávajícímu poskytl, zejména se jedná o údaj jeho jméno a příjmení, adresy bydliště, adresy elektronické pošty, telefonní číslo, popřípadě další údaje sdělené zákazníkem pro potřeby prodávajícího k naplnění účelu kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
 4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při internetové objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
 8. V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  - požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  - požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 9. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu zákazníka.
   

     VIII. Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je doručováno na adresu jeho elektronické pošty.
 2. Zpráva je doručena:
  - v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  - v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  - v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  - v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

      IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z Internetového obchodu http://eshop.variant-rak.cz. Pro dodávku nadstandardního zboží, které není na těchto internetových stránkách společnosti Zdeňka Mašková uvedeno, se tyto všeobecné obchodní podmínky užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi společností Zdeňka Mašková a zákazníkem sjednány individuálně.
 2. Písemnou dohodou mezi společností Zdeňka Mašková a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.
 3. Písemnou dohodou mezi společností Zdeňka Mašková a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 7.3.2022.
 5. Právní vztah společnosti Zdeňka Mašková a zákazníků se řídí právním řádem České republiky.
 6. Pokud vztah mezi společnosti Zdeňka Mašková a zákazníkem obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.
 7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 8. V případě sporu se může zákazník, který je spotřebitelem, obrátit na Ministerstvo průmyslu a obchodu, jež v rámci své působnosti zajišťuje alternativní řešení sporů pomocí nevládních organizací, které poskytují poradenskou činnost v oblasti spotřebitelských práv při řešení konkrétních spotřebitelských sporů.

      Soubory ke stažení

Všeobecné obchodní podmínky      Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky      Poučení o odstoupení od smlouvy

Formulář ostroupení od smlouvy      Formulář odstoupení od smlouvy

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.

Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 2772 e-shop systém banan.cz

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;

v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.